Utbildning i Göteborg - Östersund 2011  
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011

På Svensk På Norsk På tysk In português In English

Om|Sök |Ångest|Prestation|Fond|Säkerhet| Coach Utbildning | Jobb| Hem & Skola| Ledarskap|Utvecklingspsykologi|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annonsera| Ovanor| Test Välbefinnande| Tema Utbildning| Föräldrar|Björn i Jämtland| T-shirt| Utbildning|Boka Tid| Hemsida

Utbildning i Göteborg - Östersund 2011

New York :  Hawaii :  Sydney :  Seoul :  Beijing :  London :  New Delhi :  Tokyo :  Moscow :  Paris :

Utbildning i Göteborg - Östersund 2011Utbildning i Göteborg - Östersund 2011Utbildning i Göteborg - Östersund 2011
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011

Utbildning Göteborg - Östersund
Barnpsykologi 20p, (halvfart 2011) (Skönhetens psykologi 20p)Kursplan: Eliazon erbjuder certifiering, utveckling och en teoretisk fördjupning av dina kunskaper i barnpsykologil. Utbildningen i grundläggande barnpsykologi täcker den psykologiska utvecklingen av barnet från fosterstadiet till inträdet i vuxenlivet. Deltagaren får en djup förståelse av komplexa samband, från rent biologiska förutsättningar till föräldrars och traditionella tankemönsters påverkan på barnets framtida val- och livsmöjligheter. Utbildningen ger fördjupade psykologiska kunskaper om relationer, bemötanden, kommunikation, förändringar, utbildning och fostran av barn och ungdomar utifrån aktuella psykologiska och pedagogiska teorier, metoder och processer inom fördjupningsområdet barnpsykologi.

Målgrupper: T ex. skolledare, lärare, beslutsfattare och pedagogisk personal inom skolan och förskolan, flyktingmottagning, socialförvaltningen, barn- och mödravården, sjukvården, polisen, kyrkan, idrotten, syskon, föräldrar och vårdnadshavare och alla andra intresserade som dagligen möter och lever med barn och ungdomar.

Utbildningen startar vecka 4-5 (januari), 2011 och ges som halvfartutbildning under 1 år i Göteborg (15 deltagare) och Östersund (8 deltagare) med månatliga teoretiska och kliniska seminarier. Seminarier och workshops (1-2/månad) på studieorten varvas med litteraturstudier och gruppdiskussioner via Internet från hemorten, med nätbaserad handledning.

Innehåll: Utbildningen består av många olika delmoment t ex: Pojkens- och flickans psykologiska utveckling, språkutvecklingens betydelse, intelligens och begåvning, barn och stresshantering, kognitiv-, emotionell och social kompetens, talang- och färdighetsutveckling, kulturella variationer, diagnostik, beteendeproblem och psykologiska handikapp, komplikationer, trauman och svårigheter, föräldraauktoritet och rollerna som mamma resp. pappa, skilsmässor, vårdnadstvister och vårdnadsfrågor, förhållningssätt till skolan, kamraterna och barnets/tonåringens övriga betydelsefulla omvärld.

Arbetsmarknad Utbildningen innehåller yrkesförberedande inslag och ökar tillgången på värdefull yrkesskicklighet inom yrkesområden som det särskilt idag finns stora nationella behov av att utveckla. Genom att utbildningen ges på halvfart och till en mycket låg kostnad, kan den mycket väl kombineras som en fortbildningsåtgärd i en anställning, med en partiell arbetsprövning, som en arbetsledarutbildning, förberedande arbetsmarknadsutbildning, åtgärd i samband med omställning eller nedläggelse, eller som en anvisad rehabiliteringsåtgärd t ex vid långtidssjukskrivning (tala med din arbetsgivare, arbetsledare, personalchef, handläggare på trygghetsrådet, fackföreningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc). Programmet kan även upphandlas som moment i provanställningsavtal och i s k traineeprogram (tala med din arbetsgivare).

Terminsavgift: 33075:- /påbörjad termin exkl. moms. Betalas i förskott via fakturering (30 dagar netto). Privatpersoner beviljas upp till 36 månaders betalningsuppdelning.

Övrigt: Utbildningen löper över två terminer, vår-och höstterminen 2011. Gruppen är begränsad till 5+5+5 deltagare i Göteborg resp 8 deltagare i Östersund. Antagning till utbildningen sker i den ordning som deltagarna anmält sig genom erläggande av anmälningsavgift.

Ansökan - Barnpsykologi 20p, (halvfart 2011)

OBS! Ansökan till utbildningen gäller både vår- och höstterminen 2010, och skall vara inlämnad senast 15 december 2010.

Studieort:

Personnummer

Förnamn Efternamn

Gatuadress

Postnummer Ort/Postadress

Telefon bost Mobiltelefon

Telefon arb E-post

Nuvarande yrke/syslesättning:

Tidigare högsta fullgjorda utbildning

Motivering till att du önskar delta i denna utbildning och övrig relevant information (t ex avvikande fakuraadress):


Jag ansöker härmed om att delta i denna utbildning. Antagningen grundas på motivering och övriga uppgifter som lämnas i denna ansökan. Jag är medveten om att jag kan få styrka min identitet, angivna förkunskaper och motivering, med referenser, kopior av betyg eller intyg. Jag är också införstådd med att halva terminsavgiften kommer att faktureras mig och skall erläggs som anmälningsavgift senast 4 veckor innan första terminstart.

Önskan om ytterligare information, eventuella frågor om utbildning och ansökan kan ställas via mail till kursledaren: Leg.psykolog/socionom Torbjörn Eliazon

Ansökan kan också sändas per post till: Eliazon – Oilinpsykologikonsult HB, Residensgränd 25 A, 831 41 ÖSTERSUND.

Tack för din ansökan!

Om Eliazon

 

ELIAZON.EU
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011

www.educatíon.com

 

Utbildning i Göteborg - Östersund 2011 - Email

Utbildning i Göteborg - Östersund 2011 Utbildning i Göteborg - Östersund 2011 Utbildning i Göteborg - Östersund 2011 Utbildning i Göteborg - Östersund 2011 Utbildning i Göteborg - Östersund 2011 Utbildning i Göteborg - Östersund 2011
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011
© 2007 eliazon.eu
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011
Utbildning i Göteborg - Östersund 2011